Đảng bộ KKT Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các NQ, KL Hội nghị lần thứ tư BCHTW (Khóa XII)

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 12/12/2016 của Thành ủy về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) ; Thực hiện hướng dẫn số 20-HD/BTGTW ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ban tuyên giáo TW về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư BCHTW ; Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/Tu Hội nghị Thành ủy lần thứ 6 về tình hình kinh tế- xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2017 của thành phố gắn với kết luận số 09-KL/TW của BCHTW ; Chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy HP về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ngày 16/01/2017, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương (Khóa XII) tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Tham dự Hội nghị đồng chí Đoàn Duy Thành - Chuyên viên phòng Tổng hợp theo dõi Đảng bộ Khu kinh tế; đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng uỷ Khu kinh tế; các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, tập thể Ban chấp hành đảng bộ; các đồng chí đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng uỷ Khu kinh tế đã phổ biến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đó là do yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tình hình thực tế và yêu cầu của việc xây dựng và chỉnh đốn đảng cũng như củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Đi sâu phân tích, đồng chí Bí thư Đảng bộ đã truyền đạt để các đồng chí cán bộ đảng viên nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa".

Cũng tại Hội nghị này, các đồng chí cán bộ đảng viên đã nghe các đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ đã truyền đạt các nội dung: kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương,chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Sau Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 4,5 và 6 Hội Nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII, Đảng bộ Khu kinh tế đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng thực hiện công tác của Đảng bộ năm 2017. Đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của toàn Đảng bộ ngoài các nhiệm vụ đã đề ra, yêu cầu các cấp ủy chi bộ chú trọng triển khai công tác phát triển Đảng, thành lập các tổ chức Đảng theo Nghị quyết 28 của Trung ương, tổ chức thành công Đại Hội Đảng các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trong đó yêu cầu các chi bộ xây dựng các chỉ tiêu Nghị quyết Đại Hội của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phải hoàn thành các tiêu chí trọng tâm Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Khu kinh tế lần thứ III đã đề ra./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin - tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec