Đăng ký nội quy lao động

 

Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

+ Bước 1: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Ban phân công thụ lý;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thực hiện TTHC, trình lãnh đạo Ban duyệt, cấp giấy phép;

+ Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn phòng Ban quản lý

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng  
Thành phần, số lượng hồ sơ:

02 bộ, mỗi bộ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (theo mẫu);

+ Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu);

+ Bản nội quy lao động.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Quản lý Lao động

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo 
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu Đề nghị đăng ký Nội quy lao động

+ Mẫu  Quyết định ban hành nội quy lao động
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất từ 10 lao động trở lên.

+ Thể hiện đầy đủ nội dung chủ yếu;

+ Lấy ý kiến tham khảo của BCH Công đoàn cơ sở và BCH công đoàn lâm thời trước khi ký quyết định ban hành.

+ Thủ trưởng đơn vị ký quyết định ban hành và công bố công khai trong đơn vị.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động;

+ Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

+ Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995.

+ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ.

 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec