Đảng ủy KKT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQ TW9 và các QĐ số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị

Ngày 22/8/2014, được sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Thuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trực tiếp phụ trách Đảng bộ Khu kinh tế, tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Đảng ủy Khu kinh tế đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW9, Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các chi bộ thuộc Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng.

Quang cảnh buổi Hội nghị 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thị Phương - Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, báo cáo viên cấp thành phố tới tham dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; phân tích những nội dung quan trọng trong các Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), bao gồm: Mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội, nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội, chủ thể giám sát và phản biện xã hội; nội dung hoạt động giám sát: đối tượng, nội dung giám sát, phạm vi giám sát, phương pháp giám sát, quyền và trách nhiệm trong giám sát; các hoạt động phản biện xã hội bao gồm: đối tượng và nội dung phản biện xã hội, phạm vi phản biện xã hội, phương pháp phản biện xã hội, quyền và trách nhiệm trong phản biện xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) gồm 5 chương và 21 điều quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, góp ý xây dựng chính quyền.

Đồng chí Trần Thị Phương - Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, báo cáo viên cấp thành phố truyền đạt nội dung chương trình

Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận, gắn bó trong toàn xã hội, trở thành động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Thực hiện: Thùy Linh - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec