Danh mục dự án công nghiệp không chấp thuận đầu tư ban hành kèm theo quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND thành phố

 

TT   Tên dự án             Ghi chú
1 Phụ lục IV – Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).

 

2 Các dự án thuộc Phụ lục III – Danh mục công nghệ cấm chuyển giao (Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ).   
3 Các dự án thuộc Phụ lục II – Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao (Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ).   
4 Sản xuất tấm lợp có sử dụng amiăng amfibole (amiăng nâu và xanh).  
5 Sản xuất gang, thép cán xây dựng. Đã vượt quy hoạch, ô nhiễm môi trường lớn.
6 Thuộc da, nhuộm. Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
7 Sản xuất nến thơm. Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
8 Sản xuất bột ngọt (mì chính). Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
9 Sản xuất than cốc. Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
10 Sản xuất đất đèn Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec