Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư áp dụng chung cho các KCN, KKT Hải Phòng đến năm 2020

(Theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/12/ 2013

của Ủy ban nhân dân thành phố).

 

STT

TÊN DỰ ÁN

  1. CÔNG NGHIỆP TÁI CHẾ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN, NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI

1

Chế tạo dây chuyền xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học.

2

Chế tạo thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải tiên tiến khác.

3

Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, tái chế, tái sử dụng chất thải phát sinh trên địa bàn thành phố.

  1. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

4

Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec