Đính chính Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Ngày 21-11-2011, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 1636-CV/BTCTW về việc đính chính Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về “Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”. Dưới đây là nội dung công văn: 

"Ngày 11-10-2011, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về “Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”. Do sơ xuất trong khâu đánh máy và phát hành văn bản nên trong Hướng dẫn thiếu hai cụm từ; nay xin đính chính lại như sau:
- Tại trang 4, dòng 12 từ trên xuống, sau cụm từ “Tỷ lệ đảng viên…” thiếu cụm từ được phân công công tác; nay xin đính chính lại như sau:
“Tỷ lệ đảng viên được phân công công tác đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên;…”.
- Tại trang 8, dòng 17 từ trên xuống, sau cụm từ “nếu không có vi phạm gì thì…” thiếu cụm từ nói chung; nay xin đính chính lại như sau:
“Đối với đảng viên đã nghỉ hưu hoặc hết tuổi lao động mà không đảm nhiệm chức vụ công tác đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở xã (phường, thị trấn), thôn (làng, xóm, buôn, khóm, ấp, bản), tổ dân phố (khu phố, cụm dân cư) và những đảng viên đi làm xa nơi cư trú từ 3 tháng trở lên, nếu không có vi phạm gì, nói chung xếp loại đảng viên ở mức đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ”. 
Ban Tổ chức Trung ương xin thông báo để các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương biết, thực hiện". 

Nguồn: www.xaydungdang.org.vn

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec