Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố

Thực hiện Chương trình công tác năm 2011, Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 08/4/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong toàn cơ quan Ban Quản lý KKT Hải Phòng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Tới tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thuyên- Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng trực tiếp phụ trách Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Chí Hùng, Trưởng phòng huấn học Ban tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng; đại diện Chuyên viên theo dõi các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ; cùng toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ công chức của Đảng bộ KKT Hải PhòngThành phần tham dự Hội nghị gồm toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Chí Hùng, Trưởng phòng huấn học Ban tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng giới thiệu, quán triệt về những nội dung cơ bản, đặc biệt là những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XI như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết đại hội XIV Đảng bộ thành phố… 

Hội nghị cũng dành thời gian nghe các thông tin mang tính thời sự đang diễn ra trong nước và quốc tế ./. 
 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec