Hội nghị quán triệt thực hiện NQ hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa XI và chuyen đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2015

Ngày 24/3/2015, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các chi bộ thuộc Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng. Đồng chí Mai Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quốc Doanh - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, báo cáo viên cấp thành phố trực tiếp truyền đạt các nội dung chương trình.

Các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chăm chú lắng nghe các nội dung chương trình Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Doanh trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10, bao gồm: Dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI trình Đại hội XII; Dự thảo “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020”; Dự thảo “Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016)”.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khu kinh tế phát biểu khai mạc Hội nghị

Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 gồm 03 nội dung chính: trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các nội dung này gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2015, bao gồm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ xây dựng Đảng; bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Doanh - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, báo cáo viên cấp thành phố truyền đạt nội dung chương trình

Việc tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết Trung ương 10 và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc cần phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nêu cao trách nhiệm trong việc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII./.

Thực hiện: Thùy Linh - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec