Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các chương trình hỗ trợ tài chính

Ngày 06/3/2017, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành các chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua Các Ngân hàng nhận ủy thác của  Quỹ trong năm 2017 kèm theo công văn số  30/QDNNVV-NVUT và công văn số 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo:

- Tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ  từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ ngân hàng nhận ủy thác đến hết ngày 31/12/2017.

- Hàng tháng, vào ngày cuối cùng của tháng, Quý sẽ tổng hợp, lựa chọn hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ đầy đủ, phù hợp theo các tiêu chuẩn bắt buộc quy định tại điều 6 của Thông tư 13/2015/TT-BKHHT ngày  28 tháng  10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các điều kiện tại chương trình hỗ trợ tài chính năm 20 l7 của Quỹ để ủy thác cho ngân hàng nhận ủy thác cho vay.

- Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xin thống báo để Quý cơ quan  được biết. Đề nghị Quý cơ quan phối hợp với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để phổ biến thông tin về các chương trình hỗ trợ đến DNNVV và tổ chức triển khai chương trình có hiệu quả

Xin trân trọng cảm ơn, hợp tác của Quý cơ quan./.

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec