Thông báo về việc đăng ký tham gia nhiệm vụ chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Kính gửi: - Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp;
                - Các doanh nghiệp thứ cấp.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2017 đến năm 2025” tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo tới các doanh nghiệp để nghiên cứu và đăng ký tham gia nhiệm vụ của Chương trình trên (bản đăng ký theo Phụ lục 01 kèm theo)

Nơi tiếp nhận đăng ký: Bộ Công thương (Vụ Công nghiệp nặng) số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Ghi chú: Các đơn vị gửi đồng thời thông tin đăng ký về Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Sở Công thương Hải Phòng để theo dõi.

Nội dung chi tiết Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2017 đến năm 2025” được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng http://heza.gov.vn)

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo để các doanh nghiệp biết./.

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Công văn số 679/BQL-QHXD ngày 03/4/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc đăng ký tham gia nhiệm vụ Chương trình phát triển công nghiêp hỗ trợ

Share:

Dai Thang vietinbank Namdinhvu