Thông báo về việc thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê đất, cho thuê lại đất và báo cáo định kỳ theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Kính gửi: Các Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Căn cứ quy định tại Khoản 36, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017).

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu các Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP khi thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê đất, cho thuê lại đất và báo cáo định kỳ theo đúng quy định. Các Công ty chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về việc quản lý sử dụng đất trong khu công nghiệp, có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bên thuê đất, thuê lại đất đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã giao kết trong hợp đồng.
 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hướng dẫn và thông báo để các Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp biết và thực hiện.

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Côngvăn số 1010/BQL-ĐT ngày 29/5/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việcthực hiện theo quy định của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Share:

Dai Thang vietinbank Namdinhvu